One & Only

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen. (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Wat de gebruikte terminologie betreft, zoals "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Soorten verwerkte gegevens:
- Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
- Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
- Contractgegevens (bv. voorwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
- Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9 lid 1 DSGVO):
- Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.

Categorieën van personen op wie de verwerking betrekking heeft:
- Klanten / belanghebbende partijen / leveranciers.
- Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod.

In het navolgende worden de betrokkenen ook wel gezamenlijk "gebruikers" genoemd.

Doel van de verwerking:
- Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan.
- Verlening van contractuele diensten, service en klantenzorg.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
- Marketing, reclame en marktonderzoek.
- Veiligheidsmaatregelen.

Status: 16.05.2018

 

1. Relevante rechtsgrondslag
In overeenstemming met art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking met het oog op het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking met het oog op het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking met het oog op de bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de AVG als rechtsgrondslag.

 

2. wijzigingen en bijwerkingen van de gegevensbeschermingsverklaring
Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

 

3. veiligheidsmaatregelen

3.1 Wij nemen veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met Art. 32 DSGVO, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen; de maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, alsook van de toegang betreffende de gegevens, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden wij reeds bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

3.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 

4. Samenwerking met verwerkers en derden

4.1 Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) verstrekken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, geschiedt dit uitsluitend op basis van wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO), u daarvoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting daarin voorziet of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.).

4.2 Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

 

5. overdrachten naar derde landen
Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, zal dit alleen gebeuren indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij gegevens in een derde land of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe indien aan de bijzondere vereisten van Art. 44 ff. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenoemde "modelcontractbepalingen").

 

6. rechten van de betrokkenen

6.1 U hebt het recht te vragen om bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 DSGVO.

6.2 U heeft het recht volgens Art. 6.2. u overeenkomstig artikel 16 van de GDPR het recht hebt te verzoeken dat de u betreffende gegevens worden aangevuld of dat onnauwkeurige gegevens die u betreffen, worden gecorrigeerd.

6.3 Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR heeft u het recht te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR.

6.4 U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR en om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens.

6.5 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 DSGVO.

 

7. recht van herroeping
U hebt het recht uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO met werking voor de toekomst.

 

8. recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gericht tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

 

9. Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
Wij maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die op de toestellen van de gebruikers worden opgeslagen (voor een uitleg van de term en de functie ervan, zie het laatste deel van dit privacybeleid). Gedeeltelijk dienen de cookies voor veiligheidsdoeleinden of zijn ze noodzakelijk voor de werking van ons online-aanbod (bv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruiker bij de bevestiging van de cookiebanner op te slaan. Bovendien gebruiken wij of onze technologiepartners cookies voor bereikmeting en marketingdoeleinden, waarover de gebruikers worden geïnformeerd in het kader van de verklaring inzake gegevensbescherming.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaans-Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden verhinderd door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van dit online-aanbod kunt gebruiken.

 

10. Verwijdering van gegevens

10.1 De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Voor zover dit in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

10.2 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden de gegevens met name bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.)

 

11. Verlening van contractuele diensten

11.1 Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten ingevolge art. 6 lid 1 lit b. DSGVO. De in de on line formulieren als verplicht aangeduide gegevens zijn noodzakelijk voor de sluiting van het contract. 11.2.

11.2 Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte webpagina's van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. vermeldingen in het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijv. om gebruikers productinformatie te tonen op basis van de diensten die zij tot dusver hebben gebruikt.

11.3 De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt elke drie jaar opnieuw bekeken; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en belastingrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht); informatie in de klantenaccount blijft bestaan tot de verwijdering ervan.

 

12. contact

12.1 Wanneer contact met ons wordt opgenomen (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

12.2 De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor het beheer van klantenrelaties ("CRM-systeem") of in een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

 

13. verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

13.1 Wij verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

13.2 Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. voor het ophelderen van misbruik of fraude) maximaal zeven dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

 

14. Online aanwezigheid in de sociale media

14.1 Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

14.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen.

 

15. Cookies & Bereikmeting

15.1 Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

15.2 Wij maken gebruik van "sessiecookies", die slechts voor de duur van het actuele bezoek aan onze online-aanwezigheid worden opgeslagen (bijv. om uw inlogstatus of de winkelwagenfunctie te kunnen opslaan en zo het gebruik van ons online-aanbod überhaupt mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over de herkomst ervan en de bewaarperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met ons online-aanbod en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

15.3 De gebruiker wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

15.4 Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

15.5 U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullend de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

16. Google Analytics

16.1 Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 (1) lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

16.2 Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

16.3 Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

16.4 Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

16.5 Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

16.6 Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Klik hier om Google Analytics uit te schakelen.

16.7 U kunt meer informatie vinden over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en afmeldingsopties op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Het gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("De informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen").

 

17. Google Re/Marketingdiensten

17.1 Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google-marketingdiensten") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

17.2 Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17.3 De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij op andere websites belangstelling heeft getoond, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

17.4 De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

17.5 De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online-advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

17.6 Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

17.7 Wij kunnen ook gebruik maken van de dienst "Google Optimizer". Met Google Optimizer kunnen wij het effect van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) volgen in het kader van zogenaamde "A/B-tests". Voor deze testdoeleinden worden cookies op de toestellen van de gebruikers geplaatst. Alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers zullen worden verwerkt.

17.8 Bovendien kunnen wij gebruik maken van de "Google Tag Manager" om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren.

17.9 Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u terecht op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

17.10. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en afmeldingsopties gebruiken die door Google worden aangeboden: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

18. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

18.1 Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of indien u inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"), gebruikt op grond van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

18.2 Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

18.3 Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook Pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

18.4 De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Voor specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe deze werkt, zie de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

18.5 U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens voor het tonen van Facebook advertenties. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en daar de instructies volgen met betrekking tot de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

18.6 Om het verzamelen van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link:

Opt-out van tracking. 

Opmerking: Wanneer u op de link klikt, wordt een "opt-out"-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, zult u opnieuw op de link moeten klikken. Bovendien is de opt-out alleen van toepassing binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waar op de link werd geklikt.

18.7 U kunt verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullend via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

19. Facebook Sociale Plugins

19.1 Wij gebruiken social plugins ("Facebook Social Plugins") op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

19.2 Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

19.3 Wanneer een gebruiker een functie van deze onlineaanbieding oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau.

19.4 Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

19.5 Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

19.6 Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen voordat hij van onze onlineaanbieding gebruikmaakt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

20. Nieuwsbrief

20.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

20.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

20.3 Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de aanbieder van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

20.4 Dienstverlener voor verzending: De nieuwsbrief wordt verzonden via "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

20.5 Voorts kan de mailingdienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de mailing en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

20.6 Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u een naam in te vullen, zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

20.7 Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzenddienstverlener. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

20.8 De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 Para. 2 Nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming in overeenstemming met § 7 Para. 3 UWG.

20.9 De registratie van het registratieproces wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

20.10. Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Indien gebruikers zich alleen op de nieuwsbrief hebben geabonneerd en dit abonnement hebben opgezegd, worden hun persoonsgegevens gewist.

 

21. Integratie van diensten en inhoud van derden

21.1 Wij gebruiken inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video's of lettertypes (hierna uniform "inhoud" genoemd). Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

21.2 De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, ten dele reeds hier vermeld, mogelijkheden tot verzet (de zogenaamde opt-out):
- Externe lettertypen van Google, LLC., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts wordt gedaan door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
- Kaarten van de dienst "Google Maps" van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
- Video's van het "YouTube"-platform van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Reserveer uw Tafel

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in ons Restaurant.

Gelieve kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden in verband met uw reservering.
*Wij vragen uw begrip voor het feit dat honden niet zijn toegestaan in ons restaurant.

Reservierung ändern?
Verwenden Sie das folgende Formular, um Ihre Reservierung zu ändern
Reservierung finden
Reserveer een tafel
Contact Gegevens